Hợp Âm 不完美小孩 / Đứa Trẻ Không Hoàn Mỹ

tone gốc : C# capo 1

 

[C]Dāng wǒ de xiào cànlàn xiàng yángguāng

[C7]Dāng wǒ de mèng zuò de gòu piàoliang

[F]Zhè shìjiè cái wèi wǒ gǔzhǎng

[C]Zhǐyǒu nǐ [C7]dānxīn [C]wǒ shòu[G]shāng

 

[C]Quán shìjiè zài děng wǒ fēi gèng gāo

[Am]Nǐ què xīnténg wǒ xiǎo xiǎo chìbǎng

Wèi [F]wǒ chēng qǐ [G]yántú xiūxi de dì[C]fāng

 

Dāng wǒ bìxū [F]xiàng gè wánměi [Em]de xiǎohái

[F]Mǎnzú suǒyǒu rén de qī[C]dài

Nǐ què [Am]hǎoxiàng

Gé wài [Em]xīnshǎng

[F]Wǒ fàncuò fànshǎ de mó[G]yàng

 

Wǒ bù wánměi de [F]mèng

Nǐ péizhe wǒ [G]xiǎng

Bù wánměi [Em]de yǒngqì

Nǐ shuō gèng [Am]yǒnggǎn

Bù wánměi de [F]lèi

Nǐ xiàozhe cā [G]gān

Bù wánměi de [Em]

Nǐ dōu huì [Am]chàng

 

Wǒ bù wánměi [F]xīnshì

Nǐ quán fàng zàixīn [G]shàng

Zhè bù wánměi [Em]de wǒ

Nǐ zǒng dàng zuò [Am]bǎobèi

 

[F]gěi wǒ de ài yěxǔ bù [G]wánměi

Dàn què zuì [C]měi

 

[C]Quán shìjiè zài cuīzhe wǒ zhǎng dà

[Am]Nǐ què zǒng néng pěng wǒ zài shǒuzhǎng

Wèi [F]wǒ zhēdǎng

[G]Wèizhī de nàxiē fēng[Cmaj7]làng

 

Dāng wǒ nǔlì [F]zuò gè wánměi [Em]de xiǎohái

[F]Mǎnzú suǒyǒu rén de qī[C]dài

Nǐ què [Am]bù jiǎng

Nǐ de [Em]yuànwàng

[F]Pà zēngtiān wǒ jiān shàng zhòng[G]liàng

 

Wǒ bù wánměi de [F]mèng

Nǐ péizhe wǒ [G]xiǎng

Bù wánměi [Em]de yǒngqì

Nǐ shuō gèng [Am]yǒnggǎn

Bù wánměi de [F]lèi

Nǐ xiàozhe cā [G]gān

Bù wánměi de [Em]

Nǐ dōu huì [Am]chàng

 

Wǒ bù wánměi [F]xīnshì

Nǐ quán fàng zàixīn [G]shàng

Zhè bù wánměi [Em]de wǒ

Nǐ zǒng dàng zuò [Am]bǎobèi

 

[F]gěi wǒ de ài yěxǔ bù [G]wánměi

Dàn què zuì [C]měi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *