Hợp âm Đô thứ – Cm

Hợp âm Đô thứ - Cm
Hợp âm Đô thứ – Cm

Cấu tạo hợp âm Đô thứ – Cm

Bậc 1

Ngay như cái tên của hợp âm – bậc 1 hay gốc là Đô (C).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Đô thứ là Mi giáng (Eb). Bậc 3 có khoảng cách 1,5 cung so với bậc 1.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Đô thứ là Sol (G). Bậc 5 có khoảng cách 2 cung so với bậc 3.

Thế đảo hợp âm Đô thứ – Cm

Thế đảo hợp âm Đô thứ - Cm
Thế đảo hợp âm Đô thứ – Cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *