Hợp Âm Her Majesty – The Beatles

[G]H er Majesty’s a pretty [Em]nic e girl,

but she [C]d oesn’t [D]hav e a lot [G]to s ay

[G]H er Majesty’s a [Em]pretty nice girl

but she [C]ch anges from [D]day to day

I [Em]want to tell her that I love her a lot

But I [G]go tta get a [D]be lly full [Em]of w ine

[G]H er Majesty’s a pretty [Em]n ice girl

[C]So meday I’m [D]go ing to make [G]her mine, [Em]oh y eah,

[C]So meday I’m going [D]t o make her [G]mi ne.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *