Hợp âm Pha thứ – Fm

Hợp âm Pha thứ - Fm
Hợp âm Pha thứ – Fm

Cấu tạo hợp âm Pha thứ – Fm

Bậc 1: Bậc 1 của hợp âm Pha thứ (Fm) là Pha (F).

Bậc 3: La giáng (Ab) là bậc 3 của Pha thứ (Fm), có khoảng cách 1,5 cung so với bậc 1.

Bậc 5: Bậc 5 của Pha thứ (Fm) là Đô (C), cách 2 cung so với bậc 3.

Thế đảo hợp âm Pha thứ – Fm

Hợp âm Pha thứ - Fm
Thế đảo ợp âm Pha thứ – Fm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *