Hợp âm Rê thứ – Dm

Hợp âm Rê thứ - Dm
Hợp âm Rê thứ – Dm

Cấu tạo hợp âm Rê thứ – Dm

Bậc 1: Hợp âm Rê thứ có bậc 1 là Rê (D).

Bậc 3: Bậc 3 của Rê thứ (Dm) là Pha (F), có khoảng cách 1,5 cung so với bậc 1.

Bậc 5: Bậc 5 của Rê thứ (Dm) là La (A), cách bậc 3 2 cung.

Thế đảo hợp âm Rê thứ – Dm

Hợp âm Rê thứ - Dm
Thế đảo hợp âm Rê thứ – Dm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *