Hợp Âm MOJITO

Hợp Âm MOJITO

Intro:

[Am] [Dm7] [E7] [Am7] [Dm7] [G6] [Cmaj7]

[Bm7b5] [E7] [Am7] [G6] [Fmaj7] [Bm7b5] [E7]

má fán [Dm7]gěi wǒ de [E7]ài rén lái yī bēi Moj[Am7]ito

wǒ xǐ huān [Dm7]yuè dú [E7]tā wēi xūn shí[Am7] de [A7]yǎn móu

ér wǒ de [Dm7]kā fēi [G6]táng bù yòng tài [Cmaj7]duō [Fmaj7]

zhè shì jiè [Bm7b5]yǐ jīng yīn wéi tā tián dé guò[E7] tóu

méi yǒu gēn [Dm7]tā xiào [E7]róng yī yàng nóng yù de [Am7]xuě qié

jiù bié làng fèi shí [Dm7]jiān jiè [E7]shào shōu qǐ [Am7]lái bā [A7]

gǒng láng [Dm7]de bì huà [G6]jiù chéng de tú [Cmaj7][Fmaj7]

suǒ yǒu sè cǎi dōu yī[Bm7b5]n wéi tā shuō [E7]bù chū hu[Am7]à

zhè ài bù [E7]luò mù wàng le xīn shì [Am7]de guó dù

nǐ suǒ zài [E7]zhī chǔ gū dān dōu bèi [Am7]zhēng fú

tiě zhù de [Dm7]zhāo [G6]pái cuò luò zhuó [Cmaj7]jiù xiàng [Fmaj7]

yī fēng fēng chéng shì [Bm7b5]xiàn gěi tiān kōng de qíng [E7]shū [Am7]

dāng jiē [Dm7]dēng liàng [G6]qǐ Havana màn [Cmaj7][Fmaj7]

zhè shì [Bm7b5]shì shàng zuì měi lì de [E7]nà shuāng rén [Am7]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *